Om everysport.com-inloggning
everysport.com är en sajt för sportintresserade och som utgår från att sport är en social företeelse. På everysport.com skall det vara möjligt för medlemmar med liknande intresse inom sport att på olika sätt utbyta information.

I december 2009 lanserade vi nya everysport.com som är en sammanslagning av den traditionella resultatsajten och Matchsidorna.
På everysport.com kan du hitta alla resultat från hela sport Sverige och även följa en hel del matcher LIVE tillsammans med andra sportintresserade.

Vi som har byggt sajten vill att alla skall känna sig välkomna och anser att trakasserier och destruktivt handlande INTE hör hemma inom sporten.
Innan du registrerar dig vill vi därför att du läser igenom och godkänner våra regler (Användarvillkor för medlemmar).

Varmt välkommen till everysport.com!

ANVÄNDARVILLKOR FÖR MEDLEMMAR


1. Allmän information

1.1 everysport.com är ett varumärke som tillhandahålls av Everysport Media Group AB som nedan benämns Bolaget.

1.2 everysport.com erbjuder genom medlemskap möjlighet att ta del av de medlemstjänster som från tid till annan erbjuds av Bolaget på de villkor som anges i gällande villkor. Den som vill bli medlem på everysport.com skall till Bolaget lämna de uppgifter som efterfrågas i samband med ansökan om medlemskap.

1.3 Medlemskapet på everysport.com är gratis. För vissa mervärdesfunktioner och tjänster kan Bolaget komma att ta betalt, men själva medlemskapet är i grunden gratis.

1.4 Användarna på everysport.com måste följa svensk lag. Pornografi, främjande av droger och publicering av copyrightskyddat material är förbjudet. everysport.com får inte användas för distribution av material som kan upplevas som stötande, t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning, kedjebrev eller intrång i upphovsrättsskyddat material. Förutom att du som medlem kan bli avstängd kan denna typ av aktiviteter polisanmälas.

2. Samtycke till behandling av personuppgifter

2. 1 Bolaget behandlar med automatisk databehandling uppgifter om medlemmens medlemskap i everysport.com samt medlemmens användning av tjänsterna ("Personuppgifterna"). Sådan behandling är nödvändig bland annat för att kunna administrera medlemskapet i everysport.com och för att kunna tillhandahålla tjänsterna på avsett sätt samt för att kunna marknadsföra olika varor och tjänster. Medlemmen ger härmed sitt samtycke till att sådan databehandling sker av Bolaget.

3. Medlemsåtaganden

3.1 Bolaget har rättighet, men inte skyldighet, att granska inlägg och texter som medlemmen publicerar för att säkerställa att medlemmen följer sina åtaganden gentemot Bolaget. Bolaget har rätt att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra texter och annat material som strider mot dessa villkor.

3.2 Genom att använda funktioner där medlemmen lägger in information förbinder sig medlemmen att följa gällande lagar och regler samt policy för inlägg och uppladdning på everysport.com.

3.3 Medlemmen förbinder sig att hålla Bolaget skadeslöst för skada som Bolaget åsamkas med anledning av medlemmens nyttjande av medlemskapet i everysport.com och som står i strid med de villkor och bestämmelser som är gällande. Detta gäller även de tjänster som tillhandahålls av samarbetspartners via everysport.com

3.4 Medlemmen förbinder sig att inte använda everysport.com för kommersiella budskap.

4. Användaridentitet och lösenord mm.

4.1 Medlemmen förbinder sig att inte avslöja eller på annat sätt oaktsamt hantera sitt användarnamn eller lösenord (”användaruppgifter”) för någon obehörig och endast medlemmen själv är berättigad att använda sina användaruppgifter. Bolaget förbehåller sig rätten att neka samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn. Vid oaktsam hantering av användaruppgifter ansvarar medlemmen för all skada som Bolaget kan åsamkas till följd av att dessa uppgifter kommit till obehörigs kännedom. Detta ansvar gäller till dess medlemmen spärrat sitt användarnamn och lösenord.

4.2 Medlemmen ansvarar själv för att obehörig inte kan nyttja tjänsterna genom medlemmens egen utrustning eller system. Medlemmen ansvarar vidare för att dokumentation och instruktioner som tillhandahålls av Bolaget enligt dessa villkor förvaras på betryggande sätt och inte kommer obehöriga personer tillhanda.

4.3 Medlemmen ansvarar för att de användaruppgifter medlemmen registrerar på everysport.com är korrekt.

4.4 Information om medlemmen såsom medlemmens e-postadress och mobiltelefonnummer publiceras inte på everysport.com utan att medlemmen själv aktivt på något ställe väljer att publicera denna information. Bolagets rekommendation till medlemmen är att inte visa sådan information publikt.

5. SMS-tjänster

5.1 På everysport.com erbjuds det mobila tjänster. Betalningen för sådana tjänster läggs på fakturan för det telefonnummer som medlemmen använt för att registrera sig. När det utgår någon kostnad på everysport.com framgår detta tydligt. Användaren måste via en s.k. popup bekräfta att denna accepterar att tjänsten kostar och att kostnaden kommer att läggas på användarens mobiltelefonnummer.

5.2 För samtliga SMS-tjänster på everysport.com följs Etiska Rådets Etiska Regler för betaltjänster samt Branschorganisationen MORGANS ”Code of Conduct” för mobila premiumtjänster.

6. Immateriella rättigheter

6.1 Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende tillhandahållandet av medlemskapet i everysport.com och tjänsterna är Bolagets egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken Bolaget samarbetar och får inte nyttjas av medlemmen utöver vad som krävs för tjänsternas nyttjande enligt gällande villkor.

6.2 Informationen som publiceras på everysport.com är till för att konsumeras för medlemmens personliga bruk. All kommersiell användning av informationen utan skriftlig tillåtelse från Bolaget är förbjuden.

6.3 Medlemmen ansvarar för att rättigheter till bilder och material som medlemmen laddar upp på everysport.com innehas av medlemmen. Skulle medlem handla på sätt som strider mot detta skall medlemmen ansvara för att Bolaget hålles fri från ansvar vid skada.

7. Giltighetstid, ångerfrist och upphörande

7.1 Bolaget förbihåller sig rätten att från tid till annan förändra innehållet i dessa Användarvillkor.

7.2 Medlemmen har rätt att när som helst säga upp sitt medlemskap i everysport.com.

8. Fakta om Everysport Media Group AB

Everysport Media Group AB
Org.nr 556516-6021
Box 3619
103 59 Stockholm
E-post: info@everysport.com
Vi använder everysport.com
IFK Hässleholm
Hanhals Kings
IFK Uddevalla
FC Rosengård 1917
FC Rosengård Malmö
Boden Handboll IF
Örebro Syrianska IF
Varbergs BoIS
IK Sirius
Hammarby Talang FF
Leksands IF FK
Avesta AIK
Vasalunds IF
Assyriska IK
IFK Nyköping
Hammarby IF
Paris Saint-Germain
Älgarna-Härnösands IF
IBF Älvstranden
Väsby IK HK
HA74 Sävsjö